Hygovac® Bio

Mot en bærekraftig fremtid med et nytt, fossilfritt aspiratorrør fra Orsing. Produsenter av dentalprodukter kan utgjøre en stor forskjell for global oppvarming ved å redu-sere utslipp av klimagasser i produksjonen. Som ledende produsent av sugeslanger lanserte det svenske selskapet Orsing tidligere i år et fossilfritt aspiratorrør, for å komme et skritt nærmere en mer bærekraftig fremtid.

For å redusere vårt karbonutslipp

- og bremse global oppvarming er det viktig å redusere bruken av fossile ressurser og andelen klimagassutslipp. Ved å bruke biobasert polyetylen som råmateriale i produkter og emballasje, kan dette være med på å få karbondioksidnivået i atmosfæren til å minke, noe som er en betydelig faktor for å redde planeten for frem-tidige generasjoner. 

100 % biobasert polyetylen for en bærekraftig fremtid
Hygovac Bio er et aspiratorrør laget av 100 % biobasert poly-ethylen laget av sukkerrør (grønn PE). I motsetning til tradis-jonelle polyetylenholdige fossile råvarer der olje og naturgass benyttes, er denne helt fornybar. Når et biobasert produkt ved slutten av livssyklusen resirkuleres, avgir det samme mengde karbondioksid som fanges opp under produksjon av suk-kerrør, dette fører til at nivået av karbondioksid minsker. 

For å ta de nødvendige tiltakene som kreves for en mer bærekraftig fremtid, er det viktig at fremtidig plastmateriell er laget av fornybare ressurser, samtidig som de er ressurs-effektive, resirkulerbare, og trygge fra et helse-og miljøper-spektiv. Den økende bevisstheten om miljøet hos Orsing har, i tillegg til produksjonen av helt fossile aspiratorrør, ført til forbedringer i materialer som benyttes i emballasje på ulike produkter.

Ved å bruke biobasert polyetylen, 
reduserer Orsing karbondioksidnivået
i atmosfæren, en viktig faktor 
for å redde vår planet for fremtidige 
generasjoner.

Et kortere aspiratorrør
Hygovac Bio ble lansert i to nye lengder, noe som gir bruke-ren muligheten til å velge den lengden som passer best til den aktuelle behandlingen. Sugeslangene har fortsatt samme diameter og gir samme sugeevne som tidligere Hygovac-pro-dukter. Den kortere versjonen er 95 mm og gir lettere tilgang til hygienister og tannleger når de arbeider uten assistanse. Færre materialer benyttes under produksjon, og produktet tar mindre plass både under transport og lagring.

Kjøp Hygovac® Bio her