Ceram.X Spectra BW ST HV 16x0.25g

Dentsply Sirona

Ceram.X Spectra BW ST HV 16x0.25g
Ceram.X Spectra BW ST HV 16x0.25g