ETHICON V240G V-4/4-0 70CM 12STK

Johnson & Johnson

ETHICON V240G  V-4/4-0 70CM 12STK
ETHICON V240G  V-4/4-0 70CM 12STK