Varenr. Navn Produsent
ANA 2000 KAPS 3 50STK
675022 ANA 2000 KAPS 3 50STK Nordiska Dental
ANA 2000 KAPS 2 50STK
675021 ANA 2000 KAPS 2 50STK Nordiska Dental
ANA 2000 KAPS 1 50STK
675020 ANA 2000 KAPS 1 50STK Nordiska Dental
ANA 2000 DUETT 50STK/20G
670927 ANA 2000 DUETT 50STK/20G Nordiska Dental
KVIKKSØLV LIC 500G
675267 KVIKKSØLV LIC 500G Claushuis
ANA 2000 KAPS 2 450STK
673730 ANA 2000 KAPS 2 450STK Nordiska Dental
Amalcap Plus 1 50stk
675016 Amalcap Plus 1 50stk Ivoclar Vivadent
Amalcap Plus 2 50stk
675017 Amalcap Plus 2 50stk Ivoclar Vivadent
Amalcap Plus 3 50stk
675018 Amalcap Plus 3 50stk Ivoclar Vivadent
ANA 2000 DUETT 156G
675026 ANA 2000 DUETT 156G Nordiska Dental
ANA 2000 KAPS 3 450STK
673732 ANA 2000 KAPS 3 450STK Nordiska Dental
ANA 2000 PULVER 250G
687536 ANA 2000 PULVER 250G Nordiska Dental
ANA 2000 PULVER 500G
675019 ANA 2000 PULVER 500G Nordiska Dental
ANA 70   KAPS 1 50STK
672917 ANA 70 KAPS 1 50STK Nordiska Dental
ANA 70   KAPS 2 50STK
672918 ANA 70 KAPS 2 50STK Nordiska Dental
ANA 70   KAPS 3 50STK
672919 ANA 70 KAPS 3 50STK Nordiska Dental